Tổng Hợp

Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Là Gì

Lưu chuyển tiền tệ là gì? Lưu chuyển tiền tệ là phân tích tài chính không thể bỏ qua, bước phân tích này sẽ giúp nhà đầu tư hiểu được giá trị của doanh nghiệp.

1. Khái niệm Lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một báo cáo tài chính thể hiện các luồng tiền vào và ra của một tổ chức trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý hoặc năm tài chính).

Báo cáo là công cụ giúp các nhà quản lý tổ chức kiểm soát lưu chuyển tiền tệ của tổ chức. Một báo cáo lưu chuyển tiền tệ điển hình bao gồm:

lưu chuyển tiền tệ vào: Các khoản thanh toán của khách hàng để mua hàng hóa và dịch vụ. Lãi tiền gửi ngân hàng. Lãi tiết kiệm và đầu tư. đầu tư của cổ đông. lưu chuyển tiền tệ: Các khoản chi để mua cổ phiếu, trái phiếu, nguyên vật liệu thô, hàng hóa thương mại hoặc công cụ.

Thanh toán tiền lương, tiền thuê nhà và chi phí hoạt động hàng ngày. Mua tài sản cố định – PC, máy móc, thiết bị văn phòng, v.v. Thanh toán thu nhập.

Luu-chuyen-tien-te-a-ewda

Xem thêm: Nho Giáo Là Gì?

2. Vai trò của báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bộ phận cấu thành của báo cáo tài chính (BCTC) của một doanh nghiệp và là báo cáo tài chính bắt buộc được lập vào cuối mỗi năm tài chính. Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 24 (VAS 24), Thông tư số 200/2014 / TT-BTC (Thông tư 200), Thông tư số 133/2016 / TT-BTC cũng nêu ra những vấn đề cơ bản về báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cung cấp lưu chuyển tiền tệ trong và ngoài doanh nghiệp được ví như mạch máu của doanh nghiệp.

Ngoài ra, theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế số 07 (IAS 07), “Thông tin về các luồng tiền của doanh nghiệp rất hữu ích đối với người sử dụng báo cáo tài chính và là cơ sở để đánh giá khả năng tạo ra các luồng tiền đó trong tương lai của doanh nghiệp”. Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các luồng tiền vào và ra được phân loại theo ba loại luồng tiền: luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, luồng tiền từ hoạt động đầu tư và luồng tiền từ hoạt động tài chính.

Vai trò của lưu chuyển tiền tệ là gì?

Quá trình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp được thực hiện thông qua các hoạt động mà doanh nghiệp thực hiện: hoạt động điều hành, hoạt động đầu tư, hoạt động tài trợ. lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh bao gồm các lưu chuyển tiền tệ vào ra liên quan đến quá trình thanh toán của người mua, người bán, người lao động, v.v. Luồng tiền từ hoạt động đầu tư bao gồm luồng tiền vào và luồng tiền ra liên quan đến các khoản đầu tư, mua lại, xây dựng, bán và thanh lý.

Tài sản và các khoản đầu tư tài chính khác vào tài sản cố định và các khoản tương đương tiền.

Luồng tiền từ hoạt động tài chính bao gồm các luồng tiền vào, ra liên quan đến việc tăng, giảm vốn chủ sở hữu (thu góp vốn, phát hành cổ phiếu, thanh toán phần vốn góp, mua lại cổ phiếu quỹ) và các khoản nợ phải trả (nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn); hiệu trưởng). trả nợ; trả tiền thuê tài chính; cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu).

Phương trình lưu chuyển tiền tệ

Tiền đầu kỳ + tiền nhận được trong kỳ = tiền đã trả trong kỳ + tiền cuối kỳ

Đối với doanh nghiệp, lưu chuyển tiền tệ (lưu chuyển tiền tệ vào và ra trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với lưu chuyển tiền tệ, công ty có thể thực hiện các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, mở rộng hoạt động, thay thế và trang bị các tài sản cần thiết, đồng thời tận dụng các cơ hội thị trường. Nhờ có lưu chuyển tiền tệ mà doanh nghiệp mới đảm bảo được khả năng thanh toán và tránh được tình trạng phá sản.

Tham khảo: Callback Là Gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thêm thông tin để đánh giá hiệu quả hoạt động giai đoạn hiện tại và dự báo triển vọng tương lai của doanh nghiệp, đôi khi được báo cáo trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản lỗ do phát sinh các chi phí phi tiền mặt đáng kể, chẳng hạn như khấu hao tài sản cố định, dự phòng nợ phải trả, cho thấy tình trạng tài chính kém của công ty và báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ là nguồn thông tin hữu ích để đánh giá khả năng đáp ứng của công ty. năng lực của nhà cung cấp tín dụng, khách hàng, nhân viên và nhà đầu tư đối với nghĩa vụ.

3. Ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chỉ phản ánh các luồng tiền nhận được trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Cùng với bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp một bức tranh toàn cảnh về sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp người dùng hiểu được doanh nghiệp tạo tiền từ những nguồn nào và cho mục đích gì. Trên cơ sở này, báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ giúp người sử dụng đánh giá khả năng thanh toán nợ và cổ tức trong tương lai của doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, các công ty sử dụng số tiền lớn để mở rộng doanh số bán hàng trong thời kỳ tăng trưởng mạnh, và tiền thường được thu từ khách hàng chậm hơn so với khi thanh toán các khoản tài trợ cho nhà cung cấp. Điều này có thể dẫn đến tình trạng tài chính nguy hiểm cho doanh nghiệp: mặc dù doanh nghiệp có lãi (trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh), doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều tiền hơn số tiền tạo ra, và doanh nghiệp sẽ phải vật lộn để trả nợ và trả cổ tức cho các nhà đầu tư.

Tham khảo thêm: Ira Là Gì?

Có thể thấy rằng lưu chuyển tiền tệ có vai trò vô cùng quan trọng. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là cơ sở để các doanh nghiệp có thể đánh giá được tình hình tài chính của mình. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn đọc có thêm một số thông tin hữu ích

Hãy thường xuyên truy cập website Eurowindow Đông Anh của chúng tôi để cập nhật nhiều thông tin hữu ích nhé!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button